Prelucrarea datelor cu caracter personal

Termenii și condițiile generale privind prelucrarea datele cu caracter personal

WEB DESIGN & SEO SRL prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislației în vigoare, confidențialitatea datelor cu caracter personal și dreptul la viață private fiind garantate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul încheierii și executării Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate în scopul executării prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare și încasarea valorii Serviciilor, relațîi cu clienții, verificarea și recuperarea debitelor, orice alte prelucrări necesare pentru bună desfășurare a relației contractuale.

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar și alte informațîi furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix ) vor putea fi prelucrate de WEB DESIGN & SEO SRL cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri:
– remarketing și urmărirea utilizatorilor
– efectuarea de comunicări comerciale
– comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau când este considerată o necesitate (de ex în cazul unei probleme tehnice sau neautorizate) pentru produsele și serviciile WEB DESIGN & SEO SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcție de identificare generală. Datele personale cu funcție de identificare sunt necesare pentru corectă identificare a clientului/imputernicitului în sistemele de prelucrare ale WEB DESIGN & SEO SRL, pentru realizarea operațiunilor de facturare, respectiv cele care sunt necesare sau în legătură cu executarea Contractului.

Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.

Utilizatorul are următoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

– dreptul la informare și acces;
– dreptul de intervenție asupra datelor;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor;
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul de a depune o plângere în făța autorită̆țîi de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va înainta către WEB DESIGN & SEO SRL o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la numărul de telefon 0757 688 315 sau la adresa de email office@traficpentrusite.ro